Dějepis - Život Marie Terezie

20. dubna 2008 v 13:33 |  Referáty, seminárky

ŽIVOT MARIE TEREZIE

Marie Terezie
(13.5.1717/29.11.1780)
Dětství
Druhé dítě poprvé spatřilo svět 13.5.1717 v Laxenburgu. Novorozeně bylo pokřtěno vodou z Jordánu. Císař nebyl v duchu z dcery příliš nadšen, protože doufal v syna. Ještě pár let
Karel VI. čekal než prosadil pragmatickou sankci ve 23 habsburských državách. Dívka dostala jméno Marie Terezie Valpurga Amálie Kristina, ale říkalo se jí Résinka, Rézička (Reserl, Resl). Jako plavovláska s kouzelně modrýma očima se brzy stala miláčkem jak vídeňského lidu tak samozřejmě i rodiny. Byla spontánní, roztomilá, neostýchavá a sotva začala mluvit, jako první oslovovala své poddanné. Její vychovatelka si sní často hrála a tak jí Marie Terezie začala říkat "mami". Marie Terezie byla vzdělávána jezuity. Uměla mluvit plynule italsky, německy, francouzsky a slušně mluvila španělsky i latinsky. Znala dobře jak historii tak dějiny umění a také klasickou literaturu. Milovala tanec a hudbu. Byla velmi pohybově nadaná, už ve svých sedmi letech hrála společně se sestrou v opeře, kterou dirigoval sám císař Karel VI.
Láska jako trám
Když měl být Karel VI. korunován českým králem, 5.září 1723, byl pozván, budoucí manžel Marie Terezie, lotrinský princ František I. Štěpán. Císař ho pozval, aby sám viděl patnáctiletého mladíka (8.12.1708), který udělal dojem jak na císaře tak i na šestiletou Marii Terezii. Císař jezdil s princem na hony a považoval ho za syna, kterého nikdy neměl. František se také účastnil všech slavností, plesů a zábav. Takto to trvalo šest let. Když zemřel vévoda Leopold, tedy Františkův otec, musel se v roce 1729 vrátit domů, aby převzal vládu. Marie Terezie byla princovým příjezdem nadšena. Během té doby se z ní stala mladá žena, do které, když ji spatřil, zamiloval i princ František Štěpán. A tak požádal císaře o její ruku, ale ten se stále nemohl rozhodnout. Karel VI. mu proto svěřil úřad místodržitele v Uhrách se sídlem v Prešpurku. Princ s tím nebyl zrovna nadšen, ale musel se podřídit slovu císaře.Uklidňovalo ho, že není Vídeň daleko a tak může za svou milou jezdit. Hlídala je hraběnka Charlota Fuchsová, vychovatelka Marie Terezie. Na počátku roku 1733 se císař zapletl do války s Francií. Konflikt trval celé dva roky. Do této války bylo zataženo také Lotrinsko, které mělo připadnout Francii a tak se Francie rozhodla, že buď jim František vydá Lotrinsko a nebo nikdy neuznají pragmatickou sankci. Císař i František Štěpán stáli před velkým problémem.
Důstojní poradci Karlovi VI. radili, aby provdal svou nejstarší dceru, Marii Terezii, za mocného panovníka a navrhovali mu i jiné, jen aby Františka Štěpána nedal jako budoucího manžela, ale císař dal na štěstí své dcery (to v té době nebylo zvykem). A tak dal František Štěpán Lotrinsko Francii a stal se místodržícím v Prušperku. Dne 31.1.1736 požádal vévoda Lotrinský oficiálně císaře o ruku Marii Terezii. Vše se konalo ve velkém podle španělské dvorské etikety na vídeňském sídle v Hofburgu, kam František přijel doprovázen svými poddanými. Na znamení souhlasu připnula matka Marii Terezii na hruď diamanty zdobené miniaturami budoucího manžela. Svatba se konala 12.2.1736. Avšak než se vzali podepsali revers, že se vzdávají trůnu. To kdyby se Karel VI. dočkal mužského dědice. Velká svatba to vůbec nebyla, protože si to nepřáli jak rodiče tak ani mladý pár. Tím přišel o zábavu vídeňský lid. Svatba se konala za hradbami Hofburgu a svatební obřad v augustiánském kostele.
Královna na trůně
Štěpán Lotrinský to neměl lehké. Pro vídeňský lid byl cizinec. Politicky byl bezmocný. Nejdřív ho chtěl císař jmenovat generálním guvernérem rakouského Nizozemí, ale nikdy se jim neuskutečnil. Poté ho poslal na vojenské pole do války mezi Tureckem a Ruskem. Tam také nevynikl. A tak vídeňský lid spoléhal už jenom na to, že jim mladý pár dá alespoň dědice. V prvních třech letech manželství mu Marie Terezie dala místo syna tři děvčátka Marii Alžbětu (1737/1740), Marii Annu (1738/1789) a Marii Karolínu (1740/1741). František tak klesl u Vídeňáků na nulu. Kvůli manželovi byla zoufalá i Marie Terezie. Císař ho jmenoval členem "tajné konference", nejvyššího poradního a vládního orgánu monarchie, kde nahlédl do problémů mnohonárodní říše. Mezitím zemřel poslední toskánský vévoda. Císař této příležitosti využil a poslal manželský pár do Florencie. Dorazili tam v lednu 1739 a obyvatelstvo je uvítalo s jásotem. Marie Terezie si brzy získala srdce Florenťanů. František Štěpán podporoval rozvoj obchodu a řemesel, zavedl i několik humanitárních opatření. Avšak po čtyřech měsících se vydali zpátky domů. První čtyři roky byly pro manželé hodně těžké, ale objevily se také chvilky štěstí, spokojenosti a radosti. Marie Terezie byla jako mladá žena i jako panovnice zajímavá tím, že měla ohromnou chuť do života. Byla přirozená, otevřená a přímočará. Měla ráda "karusely", jakýsi druh turnajů, při nichž mohla divákům ukázat svou tělesnou zdatnost. V tehdejší době to bylo nevídané a tak se to neobešlo bez kritiky.
František Štěpán se přizpůsobil rozvrhu své ženy, i když neměl rád tanec. Jeho oblíbenými zábavami byl lov, hry a divadlo. Dne 20. října 1740 přišla nečekaná a rychlá smrt Karla VI.
Smrt Karla VI. změnila životní styl Marie Terezie. Najednou bylo její mládí pryč. Musela nastoupit na trůn a vládnout. Byl to sice těžký začátek, ale Marie Terezie se nemínila vzdát dědictví a 13.3.1741 porodila tolik očekávaného dědice Josefa II. V průběhu let se stala korpulentnější, těžkopádnější, vládychtivější, netrpělivější a přísnější v otázkách morálky a ve výchově svých dětí. Stala se z ní Magna Mater Austrial, matka, která všechno řídila, určovala, ovládla. I když byl František I. Štěpán spoluvládce Marie Terezie a císař římsko-německý, takže stál výše než jeho manželka, přesto do ničeho mluvit nemohl. A tak se mírný, inteligentní, ale ne příliš vzdělaný, v pohodlí milující a nenáročný císař nechal "odsunout na vedlejší kolej", kde se věnoval svým zálibám. Zabýval se alchymií, mineralogií, sbíral medaile, bavil se svobodným zednářstvím, pěstoval květiny, sbíral mince, jezdil na hony, chodil do divadla a věnoval se správě svých soukromých statků.
První reformy
Po zkušenostech Marie Terezie z války se z ní stala zralá, ostřílená žena. Uvědomila si, že musí změnit vnitřní konsolidaci, v komplexní proměně správy, ekonomiky i vojenství. Devět následujících roků využila k rozvinutí reforem. Obklopila se novými lidmi. Zahraniční politiky se ujal hrabě Václav Antonín Kornic. Proměny armády hrabě Leopold Josef Daun. Reformu financí, daňového systému, státní správy a dalších souvisejících sfér začal uvádět Bedřich Vilém Hauguritz. Hauguritz byl slezský zbohatlík, člověk velmi nepříjemný, ovšem neobyčejně schopný a pracovitý. Marie Terezie ho požádala, aby nalezl způsob, jak získat prostředky na vydržování armády. Jeho návrhy byly u vídeňského dvora přivítány s aplausem.
Během r.1748 se podařilo přimět stavovské sněmy českých i rakouských zemí k tomu, aby povolily nové úřady, zprvu zvané "zemské deputace", brzy " zemské reprezentace a komory". Jejich nadřízený orgán byl ustaven ve Vídni jako "tajná dvorská komise". Česká dvorská kancelář sídlila ve Vídni a představovala ministerstvo pro České království. Skrze tuto instituci proudily příkazy vídeňské- ho dvora do Čech. Toto uspořádání však r. 1749 bylo zrušeno. Poté byly zřízeny dva nové správní úřady, tzv. Direktorium pro věci politické a finanční a Nejvyšší soudní dvůr. Hauguritzova reforma zasáhla i regionální stupeň řízení, Čechy byly rozděleny do 16 krajů, Morava na 6 a zbytek Slezska na 2. Když skončila válka o rakouské dědictví bylo jasné, že se habsburkové nesmíří se ztrátou Slezska. A tak se pruský král Bedřich II. připravoval k novému střetnutí. Uzavřel s velkou Británií smlouvu ve West-minsteru.
Povinná školní docházka
V monarchii začala převládat němčina a to jak na školách, tak na úřadech, což česká inteligence těžce nesla. Marie Terezie lépe psala a vyjadřovala se ve franštině než v němčině, její psané německé projevy se hemžily pravopisnými chybami - tehdejší mocenská elita byla vychovávána univerzalisticky, anacionálně, vnímala jazykové otázky prostě zcela jinak, méně intenzivně a spíše kosmopolitně. Mezi nejdůležitější reformy tereziánské éry náležela komplexní reforma školství. Už před reformou fungovalo v šestnácti Českých krajích asi 1500 škol. V druhé polovině 18. století však školství začalo zaostávat. Za prvé vinou válek a nedostatek financí a za druhé, protože nemělo jasnou koncepci a jednotné řízení. Školy nejnižšího stupně byly závislé na feudální vrchnosti a konšelech ve městech. Vyšší vzdělání pak ovládali jezuité, pedagogové, kteří byli nároční a zkušení, také přísní, konzervativní a scholastičtí. Neexistovaly učitelské ústavy. Na vsích běžně působili vysloužilí vojáci, kteří uměli sotva číst a psát, a když dovedli násobit a dělit byli považováni za nadprůměrně kvalifikované. Marie Terezie pozvala do země významného reformátora pruského školství, pedagoga a biskupa ze slezské Záhaně Johanna Ignáce Felbigera, aby sledoval opatření na podporu studií. Tento muž, proslulý svou tzv. písmenkovou a tabulkovou metodou výuky, přijel do Vídně roku 1774 a v průběhu připravil Všeobecný školní řád. Ten byl vydán 6.prosince 1774. Toto datum můžeme považovat za počátek povinné školní docházky u nás.
Felbigerova reforma zaváděla tři nové typy škol. Školy triviální ty byly zřízeny všude, kde žilo 80 až 100 dětí. Děti v nich měly získat základní znalosti. Hlavním předmětem zůstávalo náboženství. Vyšší stupeň základního vzdělání poskytovaly trojtřídní, později čtyřtřídní hlavní školy, zřizované v krajských městech. Třetím typem škol, zřizovaných pouze v hlavních městech byly tzv. školy normální. Reforma se dotkla i tradičního typu dřívějších vyš- ších škol latinských (gymnázií). Tyto školy řídili jezuité a jejich řád byl zrušen r. 1773. Gymnaziální studia zahrnovala 3 třídy gramatické, 2 humanitní plus 2 roky filozofické přípravy. Od r. 1775 nastal prudký rozvoj nižšího školství. Před r. 1790 bylo triviálních škol v Čechách 2 601.Do škol docházelo asi jen 75-80 % dětí. Reformy vysokoškolského studia začaly už ve 40 létech. Byly spojeny se jménem porodníka, osobního lékaře Marie Terezie a její rodiny Gerharda van Swietena. Promoce začaly být organizovány každoročně, ale i nadále se doktoráty udělovaly výhradně katolíkům. Na medicíně se začaly učit předměty dříve neznámé jako chemie, fyzika, matematika, botanika. Univerzity se postupně začaly zabývat vědeckým bádáním a tak se vlastně proměnily v první oborové vědecké ústavy. V r. 1784 bylo rozhodnuto, že se prázdniny posunou ze září a října na červenec a srpen. V témže roce také placení škol. To bylo pro některé rodiny velkým břemenem, ale časem pochopili, že kladné stránky školských reforem přesahují nad zápornými.

Sedláci u Chlumce
Roku 1775 byly kraji, které se měly zúčastnit selského povstání, instruovány a řízeny tzv. " selským gubernem", regulérní povstaleckou vládou. Povstání mělo vyvrcholit 16. května v Praze. Od r. 1765 se začalo říkat, že spoluvladař Marie Terezie Josef II., chystá vydat " zlatý patent", jímž bude nevolníkům udělena svoboda. Robotní reforma probíhala ve zmatcích a tak nebylo divu, že se zrodila nová fáma a uvedla selský lid do masivního pohybu. Bouře vypukly na několika panstvích současně. A to v severo-východních a severních Čechách, odtud se rozšířily do vnitrozemí-Trutnov, Broumov, Náchod, Smiřice. Na vesnicích se rychle rozkřikla fáma, že Josef II. vydal " zlatý patent" a svobodu jim zamlčeli. A tak o dva dny později už houfy chlapů s holemi, cepy a kosami křižovali řadou panství. 24. března 1775 se dostalo několik skupin až k branám Prahy. Buřiči byli zastaveni císařský- mi jízdními a pěchotními jednotkami, aby řešili konflikty po dobrém. Na několika místech se to bohužel nepodařilo…
K prvním malérům došlo vesměs na severovýchodě země. Sedláky vedl student Chvojka, který napsal revers a tak ho lidé měli za "sedláckého generála". " Selským císařem" byl nazýván rtyňský rychtář a hospodský Antonín Nývlt. U Chlumce se žádná bitva nekonala. 300-500 sedláků se jen pokoušelo dostat do zámku, aby si vymohli podpis k potvrzení. Poprvé se střet obešel bez krve. Podruhé bylo 74 nevolníků zajato, 2 zastřeleni a 2 utonuli. Nejhorší bylo třetí střetnutí. To bylo 211 mužů zajato, 5 mužů zabito, 3 utonuli a 4 ranění zemřeli ve vězení. Takhle nějak proběhlo velké selské povstání. Muži, co byli zajati, dostali karabáčem. Chvojka pracoval tři a půl měsíce na stavbě splavu někde u Pardubic a pak se vrátil domů. A Antonín Nývlt si odseděl pár měsíců, poté se vrátil a ve spokojenosti dál čepoval své pivo.
Matka a syn
Mnohonásobné mateřství musel samozřejmě poznamenat její zjev. Po posledních dětech se Mariiny rysy postupně zaoblily a trochu jí začaly otékat nohy. Od narození šestnáctého dítěte, už znovu neotěhotněla. Přechod ji zaskočil poněkud předčasně. S nadváhou měla starosti čím dál větší. Po roce 1763, po třetí neúspěšné válce o Slezsko se dostavily deprese z draze zaplacených vojenských neúspěchů i pocity životního vystřízlivění a jakési prázdnoty.
V roce 1764 se císařovna dočkala zadostiučení. Díky mírovým dohodám s Hubertusburgem (konec sedmileté války) se mohla těšit z korunovace třiadvacetiletého Josefa na římskoněmeckého císaře. Bavorští Wittelsbachové byli před vymřením. A tak Marie Terezie nutila Josefa, aby si vzal vévodkyni Josefu Bavorskou.Přičlenění bohatého a mocného vévodství k habsburské monarchii by mohlo být více než dostatečnou náhradou za Slezsko. Josefa Bavorská, nehezká a starší, s Josefem II. by tvořili geniální partii. Vzdorný, ale přece jen poslušný syn souhlasil a začátkem r. 1765 si ošklivou nevěstu vzal. Za dva roky poté Josefa zemřela na neštovice. Náhle a nečekaně zemřel František I. Štěpán Lotrinský. Ráno 18.srpna byla Marie Terezie znepokojena, neboť její manžel velice špatně spal "pro tlak na prsou a návaly". Po večerní návštěvě divadla šel s Josefem dlouhou chodbou k obytným komnatám. Po chvíli se zastavil a opřel se hlavou o zeď. Josef se ho zeptal jestli mu není špatně, ale on odpověděl, že ne. Snažil se neupadnout a tak se chytil dveří, ale to se mu nepovedlo. Josef, který k němu přiběhl, ho včas zachytil. Byla přivolána pomoc a císař byl odnesen do nejbližší postele. Když přišli lékaři, císař už neprojevoval známky života.
Mrtvola byla otevřena, nabalzamována a dopravena lodí po Innu a Dunaji do Vídně.
František I. Štěpán Lotrinský a Marie Terezie jsou pochováni v nádherném dvojitém sarkofágu v kapucínské kryptě. V jediném okamžiku se změnil její dosavadní život. Dala si ostříhat dlouhé vlasy. Šperky rozdala dětem, garderobu dvorním dámám. Až do konce života nosila už jen černé šaty, na hlavě vdovský čepec a kolem krku zavěsila leda perly, symbol smutku. V roce 1767 prodělala Marie Terezie pravé černé neštovice. Nemoc trvala od 23.května do 14.června a Marie Terezie ji překonala. Od té doby se, ale její zdraví zhoršovalo.
Mladý Josef chtěl prosadit další nové reformy, ale o tom nechtěla matka nic slyšet. Už nechtěla žádné změny. Josef toužil učinit konec náboženskému pronásledování a zrušit nevolnictví. A tak vznikly při dvoře dvě strany. Později však Marie Terezie na nějaké drobnosti přistoupila.
Smrt Marie Terezie
Na podzim r. 1780 se u Marie Terezie objevily potíže a silný kašel. Lékaři se domnívali, že jde o rychlý postup plicní vodnatelnosti. Císařovnin stav se rychle zhoršoval. Za několik dnů se hovořilo o beznadějném stavu. Život Marie Terezie skončil 29.listopadu 1780. Lékařská diagnóza zněla: "vodnatelnost", "katar", a "zápal plic". 3.prosince 1780 se ocitla vedle svého muže. Dožila se šedesáti tří let. O posledních hodinách Marie Terezie zanechala její nejstarší dcera podrobnou zprávu: "Noc na osmadvacátého byla strašná. Ve čtyři hodiny ráno pro nás přišli se zprávou, že matka přijme poslední pomazání a přeje si rodinu ještě vidět. Dostavili jsme se všichni a spíše mrtví než živí klečeli kolem ní. Seděla ve svém křesle, na hlavě měla čepec a na sobě hnědý pánský župan, který stála nosila a v němž také zemřela. Ten jsem po její smrti koupila a nyní jej ctím jako relikvii" Svět ve chvíli císařovniny smrti zůstal lhostejný. Několika denní smutek u Vídeňanů se stal pouhou nařízenou formalitou. Ale jeden z nejkrásnějších výroků, který se jí po smrti dostal, pochází od jejího nejstaršího soka Friedricha II. 6.ledna napsal: "Dělala čest svému trůnu a svému rodu; válčil jsem s ní, ale nikdy jsem nebyl jejím nepřítelem".
Děti Marie Terezie

· Marie Alžběta (1737-1740)
· Marie Anna (1738-1789)
· Marie Karolína (1740-1741)
· Josef (1741-1790)
· Marie Kristina (1742-1798)
· Marie Alžběta (1743-1808)
· Karel Josef (1745-1761)
· Marie Amálie (1746-1804)
· Leopold (1747-1792)
· Karolína (1748)
· Johanna Gabriela (1750-1762)
· Marie Josefa (1751-1767)
· Marie Karolína (1752-1814)
· Ferdinand (1754-1806)
· Marie Antonie (1755-1793)
· Maxmilián (1756-1801)
 

11 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa

Který předmět máte nejraději?

Matematika 8.1% (172)
Český jazyk 4.3% (91)
Cizí jazyk 4.8% (102)
Fyzika/Chemie 3.9% (82)
Přírodopis 9.7% (206)
Dějepis 7.8% (164)
Zeměpis 4.1% (86)
Rodinná/občanská výchova 2.7% (57)
Tělesná výchova 7.8% (166)
Výtvarná výchova 4.5% (96)
Hudební výchova 3% (63)
Práce na počítači/informatika 39.3% (831)

Komentáře

Zobrazit vše (142)
Zobrazit starší komentáře

101 Antoinesitty Antoinesitty | E-mail | Web | 3. června 2017 v 16:44 | Reagovat

online shop anavar <a href="http://anabolicsteroidseurope.ru/">buy anabolic</a>

102 vAlots vAlots | 3. června 2017 v 21:40 | Reagovat

Bonjour coolminiprix . com ,

Ballons gonflables pour fêter un anniversaire , en forme d’animaux , ballons géants Super Mario , Batman , Superman , Les Minions , ou bien encore Mickey et Minnie , nous en avons excessivement pour tous les goûts pour une décoration de fête pleine de sensations pour les sacrés et grands bambins . Pour une déco originale rendez vous dans votre magasin le plus à côté de chez vous ou faites aussitôt votre plein dans notre e-boutique .

<a href=></a>
Merci

103 CharlesNox CharlesNox | E-mail | Web | 4. června 2017 v 5:55 | Reagovat

Ставить такие теплообменники в уже готовую печь категорически запрещено <a href="http://www.sibear.ru/information/rynok-malojetazhnogo-domostroenija.htm">Рынок малоэтажного домостроения</a>.

104 Williamwix Williamwix | E-mail | 4. června 2017 v 14:55 | Reagovat

Тектс письма

105 Antoinesitty Antoinesitty | E-mail | Web | 5. června 2017 v 0:01 | Reagovat

online shop propionate <a href="http://buydianabolusa.org/">buy dianabol</a>

106 Julia RaymeBeace Julia RaymeBeace | E-mail | Web | 5. června 2017 v 11:48 | Reagovat

ПРИЧЕСКА НА СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ / ДЕЛАЕМ СТИЛЬНЫЕ ЛОКОНЫ. Приятного просмотра ;)
https://www.youtube.com/watch?v=HLiL_A-Nk9s&feature=youtu.be

107 ThailandiLef ThailandiLef | E-mail | Web | 6. června 2017 v 6:14 | Reagovat

<p><strong>Тайланд – волшебная страна</strong>, привлекающая отдыхающих своей живописной флорой и фауной. У западного побережья располагается о-в Пхукет, куда приезжает основная масса приезжих. Главное достоинство данного курорта – Андаманское море, с прозрачной водой, чистая, насыщенного голубого оттенка. </p>
<p>Наиболее крутые пляжи – Патонг и Камала. Для детского отдыха больше подойдет пляж Камала, так как он не такой шумный и людный, рядом с ним нет отелей и дорог. Патонг наоборот не такой уж тихий, вдоль побережья функционируют магазинчики, дискобары и клубы, но зато добраться сюда очень легко. Важно заметить, что на побережье нет назойливых продавцов, мусора, камней, что доставляет наибольшее удовольствие.</p>
<p>Достопримечательностей на острове Пхукет не так много, всего несколько старинных храмов. Как развлечения стоит выделить подводное плаванье с аквалангом, которое позволяет увидеть богатство морского мира. Пхукет также знаменит своими экскурсиями: заповедники Као-Сок и Као-Лак, сафари, прогулка на слоне, всё это не оставит грустным ни одного отдыхающего. Более подходящее время для путешествия – с октября по апрель, в этот период дождей почти нет и температура более приятная.</p>

<h2>Паттайя - шумные вечеринки</h2>

<p>Паттайя по посещаемости не уступает Пхукету, но в корне отличается от него. Вода в море на всех пляжах Паттайи очень темная с мутной зеленоватой водой, но неподалеку есть несколько островов, где вода безупречно чистая. Добраться до острова можно на пароме, дорога займет времени минут 50-60 в одну сторону. Однако все пляжи в Паттайе очень многолюдны, сложно будет найти пустой лежак, в самом море практически никто не плавает, все туристы только принимают солнечные ванны. </p>
<p>В отличие от Пхукета, Паттайя напичкана достопримечательностями. Самые общеизвестные и массовые – Большой будда и храм Истины. Кроме старинных исторических шедевров, стоит обратить внимание на крокодиловую или слоновью ферму. Но самое главное, чем прославилась Паттайя – ночные тусовки. Знаменитая улица Волкин Стрит современная визитная карточка курорта. На каждом углу тут кабаки, публичные дома, представления под открытым небом, шоу ледибоев и пр. </p>
<p>Любителям шоппинга здесь понравится больше, чем на Пхукете, потому что здесь очень много шоппинг центров. Что касается продуктов, особенно фруктов, на Паттайе цены дешевле, а качество вообще не отличаются.</p>

<p>Поездка в Тайланд впечатляет отдыхающих на каждом курорте, это та страна, которую стоит обязательно посетить.</p>
Источники:
http://www.photostranger.com/dostoprimechatelnosti-pattaji/
http://hotel-central.com.ua/video/3533702-otdyh-v-taylande/
http://marocauto.ma/forum/index.php?topic=655948.0;prev_next=prev

108 Thailandi-Lef Thailandi-Lef | E-mail | Web | 6. června 2017 v 6:26 | Reagovat

Тайланд – удивительная страна, которая притягивает народ своей красивой флорой и фауной. У западного побережья находится остров Пхукет, куда приезжает основная часть приезжих. Основное достоинство этого курорта это Андаманское море, с прозрачной водой, чистая, насыщенного бирюзового оттенка.
Наиболее популярные пляжи это Патонг и Камала. Для отдыха с детьми лучше подойдет побережье Камала, поскольку он не такой людный и шумный, рядом с ним нет отелей и дорог. Патонг наоборот не такой тихий, вдоль побережья расположены магазинчики, дискотеки и ночные клубы, но зато добраться до этого пляжа очень легко. Стоит отметить, что на обоих пляжах нет надоедающих торговцев, мусора, гальки и камней, что доставляет наибольшее удовольствие.
Достопримечательностей на Пхукете не так много, всего несколько музеев и храмовых комплексов. Как развлечения стоит выделить дайвинг с аквалангом, позволяющее разглядеть богатство морского мира. Еще Пхукет славится экскурсионными маршрутами: заповедники Као-Сок и Као-Лак, джип-сафари, верхом на слонах, всё это не оставит равнодушным ни одного отдыхающего. Более подходящее время для отдыха – с октября по апрель, в этот период не дождливо и температура более благоприятная.

Паттайя - шумные вечеринки

Курорт Паттайя по значимости не уступает Пхукету, но кординально отличается от него. Вода в море на всех пляжах Паттайи весьма грязная с мутной зеленоватой водой, однако рядом есть несколько островов, где вода безупречно чистая. Добраться туда можно на пароме, путь займет времени около часа в одну сторону. Однако все гродские пляжи в Паттайе очень многолюдны, тяжело будет найти пустой лежак, в море практически никто не плавает, все туристы только загорают.
В отличие от Пхукета, Паттайя напртив насыщена достопримечательностями. Наиболее популярные и массовые можно сказать - Большой будда и храм Истины. Кроме буддийских исторических шедевров, стоит обратить внимание на крокодиловую и слоновью фермы. А самое важное, чем славится Паттайя это  ночные вечеринки. Удивительная улица Wolking Street настоящая визитная карточка города. В каждом доме здесь кабаки, рестораны, представления на улице, шоу ледибоев и пр.
Любителям магазинов здесь понравится больше, чем на Пхукете, потому что построено очень много шоппинг центров. Что касается продуктов, особенно фруктов, на Паттайе цены заметно ниже, а качество почти не отличаются.

Поездка в Тайланд впечатляет всех людей на каждом курорте, это та самая страна, которую обязательно стоит посетить.
Источники:
http://hotel-central.com.ua/video/3533702-otdyh-v-taylande/
http://dirdiredelim.com/member.php?u=46601
http://www.photostranger.com/dostoprimechatelnosti-pattaji/

109 Antoinesitty Antoinesitty | E-mail | Web | 6. června 2017 v 11:15 | Reagovat

download movie <a href="http://wonderwomanhd.org/">Watch Wonder Woman Online</a>

110 JustinMup JustinMup | E-mail | 6. června 2017 v 19:21 | Reagovat

I am going once again in the subway. Not a lot of people. I stand near the door and near me there are two grandmas. One, keep cart, to which sea knots tied to the stove, and the second at this time sticks to a smartphone, chatting WhatsApp. Advanced grandmother caught. In General, at one point the second midwife starts to read out loud correspondence second grandmother, but because of their age or something read it so loudly that the whole carriage hears it. As it turned out, she was texting with Santa
http://nas-broker-obman.com/

111 JustinMup JustinMup | E-mail | 7. června 2017 v 12:00 | Reagovat

I am going once again in the subway. Not a lot of people. I stand near the door and near me there are two grandmas. One, keep cart, to which sea knots tied to the stove, and the second at this time sticks to a smartphone, chatting WhatsApp. Advanced grandmother caught. In General, at one point the second midwife starts to read out loud correspondence second grandmother, but because of their age or something read it so loudly that the whole carriage hears it. As it turned out, she was texting with Santa
https://www.nytimes.com/2016/01/24/business/diamond-resorts-accused-of-using-hard-sell-to-push-time-shares.html

112 JustinMup JustinMup | E-mail | 7. června 2017 v 15:08 | Reagovat

I am going once again in the subway. Not a lot of people. I stand near the door and near me there are two grandmas. One, keep cart, to which sea knots tied to the stove, and the second at this time sticks to a smartphone, chatting WhatsApp. Advanced grandmother caught. In General, at one point the second midwife starts to read out loud correspondence second grandmother, but because of their age or something read it so loudly that the whole carriage hears it. As it turned out, she was texting with Santa
https://fxtraders.info/ru/reviews/bulltraders/all/

113 Leonardgep Leonardgep | E-mail | Web | 9. června 2017 v 5:39 | Reagovat

Travel & adventure; Tour, rest in Russia on the Black Sea. Welcome to Anapa ! Beach rest in Russia,official travel site,spend your holiday actively !
#Adventures, #Russia, #Rest, #Sea, #Welcome, #Anapa, #travel, # Beach, #relax, #coastline, #actively, #culture,new, #2017,# tourism, #life, #excellent, #rest, #diver, #para planner.  http://travel2017.org/?p=107
#airline tickets, #Beach holidays #Europe holidays #Family holidays features, #but barely touched by tourists, #cheap airline tickets, #cheap flights, #city breaks, #compare flights, #Expert opinion and analysis for travelling. #Latest news, #Find cheap flights with momondo.
We help you find and compare fares from 700+ travel sites, flight search engine, flights, giving you access to the best rates for airline tickets online., hotels and restaurant information from the Guardian, Latest travel news and reviews on UK and world holidays,
making them havens for those who crave space – and great seafood, pristine beaches are pounded by the Atlantic and dotted with simple restaurants, reviews and tips for planning your holidays, the world's leading liberal voice, travel guides to global destinations
http://travel2017.org/?p=107

114 liiiimmmonna liiiimmmonna | E-mail | Web | 10. června 2017 v 3:26 | Reagovat

знаки парковки 8.14 что означают

http://f-shashlik.ru/

ошибка 29003 при установке касперского

http://eternia.fr/fr/site/news/37-un-vgc-regional-en-france/

retttwe

115 JacquesFap JacquesFap | E-mail | 10. června 2017 v 9:54 | Reagovat

Здарова я очень люблю смотреть кино онлайн и хочу предложить сайт http://magbody.ru/

116 Howardlut Howardlut | E-mail | Web | 11. června 2017 v 15:17 | Reagovat

2017 <a href="http://wonderwomanhd.org/">wonder woman hd</a>

117 Marianuh Marianuh | E-mail | Web | 11. června 2017 v 18:41 | Reagovat

Мечтаете разнообразить вашу сексуальную жизнь? Добиться совершенно новых ощущений позволят эротические товары

Один из самых распространенных способов достичь невероятных ощущений – <a href="https://afroditalove.ru/category/vibromassazher-vibrator/">купить вибратор</a>. С его помощью достаточно проcто добиться стимуляции эрогенных зон и точек. Только не используйте его в одиночестве, доверьтесь своей второй половине. Это упрочит вашу эмоциональную и физическую связь и позволит стать более раскованными и открытыми друг с другом.</p>
Также среди интим-товаров распространены наручники, эрекционные кольца, смазки и стимуляторы. Начните с чего-нибудь одного, не бойтесь попробовать разные варианты, и вы обязательно сможете отыскать то, что придется по душе вам обоим.</p>
Стоит заметить: <a href="https://afroditalove.ru/category/prezervativy/">купить презервативы</a>, фаллоиммитаторы, вакуумные помпы, вагинальные фарики, и остальные интим-товары вы сможете в интернет-магазине «Афродита» (afroditalove.ru).</p>

118 AlvinFlasy AlvinFlasy | E-mail | Web | 11. června 2017 v 22:37 | Reagovat

http://www.biznes-portal.com/SellerInfo.aspx?sellerid=14703

119 Stevenbeals Stevenbeals | E-mail | Web | 12. června 2017 v 21:39 | Reagovat

женский форум откровенный разговор о сексе  
      [URL=http://www.sex-guru.info]  секс зрелой женщины и молодого парня форум  [/URL]
[URL=http://www.sexgid.info]  жена считает секс с любовником лучше форум  [/URL]
[URL=http://sex-forum.su]  форум секс под кайфом [/URL]
Кроме того, интернет дает возможность легко, и не теряя достоинства, знакомиться как мужчинам, так и женщинам  что ни говори, а всетаки мужчины более настороженно относятся к ищущим знакомства  
Доктор, у меня проблема: мой муж часто сидит в интернете. Хорошо, тогда купите ему раскладушку или гамак, и пусть он в нем лежит. Или мама тащит свое четырнадцатилетнее чадо к психологу  
Буду ли я стремиться в это самое место как можно чаще, желая снова поговорить, отдохнуть, узнать последние новости? Да, буду снова и снова! Но почему тогда все становится плохо и

120 Albertpes Albertpes | E-mail | 13. června 2017 v 2:56 | Reagovat

<a href="cheapest-glasses.com">cheapest sunglasses</a>

121 GHSTools GHSTools | E-mail | Web | 14. června 2017 v 10:39 | Reagovat

Get to the SERP`s top easily with GHS TOOLS : http://www.ghstools.fr/interface/index.php?a_aid=promotion2017

122 Kennethidecy Kennethidecy | E-mail | 15. června 2017 v 6:52 | Reagovat

Порно онлайн http://lectlu.syntez-group.ru/porno-onlayn/ Кристи работала членом как машина, то ускоряя тепм, то замедляя, чтобы выйти из отверстия и войти в него еще глубже.
Женщин http://steth.zdorove-semi.ru/zhenshin/ Это и есть те паритетные отношения, которые являются догмой, для. Просто потёрся своим местом о мой живот и кончил .
лизбиянки и секс игрушки http://cardsend.fan-oil.ru - деликатно поинтересовалась Николь несколько мгновений спустя. Стон мужчины, извергающего семя в любимую женщину.

123 freidayo4 freidayo4 | E-mail | Web | 15. června 2017 v 15:31 | Reagovat

Blog about sissy life
   male wearing pantjes married dating childresn dance costumes  
http://sissythings.pornpost.in/?blog.madilyn
  feminize my son older guys dating younger women t shirt v neck treatment for sex nighty bed wear how to diet marriage russian girl more about islam religion

124 ethelmv4 ethelmv4 | E-mail | Web | 15. června 2017 v 15:54 | Reagovat

Gay porn website  
http://gayarab.erolove.in/?pg.derek
  gay pride rings hayden christensen gay gay chavs gay new york gay meets

125 MichelL MichelL | E-mail | Web | 16. června 2017 v 21:56 | Reagovat

Découvrez le magasin de magie. La boutique de magie la moins chère : http://www.magasin-magie.com

Vente de tours et d'accessoires de magie à prix discount
Produits ou Services
Le magasin de magie est le N°1 de la magie à prix discount en France.

Pourquoi payer plus cher, le magasin de magie vous propose un large choix d'articles pour magiciens au meilleur prix.

Découvrez notre large choix de tours de close-up, tours de cartes, tours de pièces, tours spécial débutants, tours de mentalisme, tours de scène...

Vous trouverez également toutes les nouveauté de la magie grâce à nos fournisseurs basé aux USA.

Nous vous offrons des promotions chaque mois ainsi qu'un programme de fidélité extrêmement performant qui vous offre régulièrement des bons d'achat.

Prenez une petite minute pour visiter notre site et nous espérons que vous nous ferez confiance pour vos prochains achats magiques.

Magicalement,

Le Magasin de Magie.

Points forts
LES AVANTAGES DU MAGASIN DE MAGIE

Des prix incroyables
Toute l'année, nous nous efforçons d'afficher les prix les moins cher possible.

Comparez-vous même avec la concurrence et vous constaterez que nous sommes quasiment tout le temps les moins cher

Newsletter et code cadeaux :
En vous inscrivant à notre newsletter, vous recevrez chaque mois des codes promotions et des cadeaux avec vos achats.

De plus, nous conservons vos données personnelles pour nous et nous seul.

Fidélité :
Après chaque achat, vous recevrez un bon cadeau pour votre fidélité.

Celui-ci vous premettra d'obternir une remise sur l'ensemble du magasin, il n'est pas limité à certain produits.

Frais de port :
Jusqu'a 50 euros d'achat, nous prenons une partie des frais de port à notre charge et nous ne vous facturons que 4, 90 euros

A partir de 50 euros d'achat, les frais de port sont entièrements gratuit pour vous.

Promotions :
Toute l'année, vous trouverez en permanence des produits en promotion. Ces remise changent très régulièrement alors n'hésitez pas à revenir de temps en temps.

Service client :
Nous nous engageons à répondre à vos mails en 24h maximum et très souvent en moins d'une heure.

Si vous avez du mal à réaliser un tour ou si vous avez besoin de conseils, faites-le nous savoir et un magicien vous contactera par téléphone.

Ventes flash :
Très limité dans le temps mais incroyablement intéressantes, nos ventes flash vous offre au minimum 50% de remise et très souvent au alentour de 90%.

Toute au long de l'année, nous essayons de vous proposer des produits à des prix vraiment tout petit.

En résumé, voici comment définir ce site : Le magasin de magie, Boutique de magie à prix discounts, Close-up mentalisme Cartes pièces accessoires, Large choix de tours pour débutants et Tours de magie pas cher.

126 AruceFlems AruceFlems | E-mail | 17. června 2017 v 9:55 | Reagovat

SEGWAY VERONA

We offer one great different experience to move around Verona, by Segway you will save time and energy enjoying everything from a new point of view.

Visit Verona on Segway.

http://segwayverona.com/

127 Thompal Thompal | E-mail | Web | 18. června 2017 v 7:37 | Reagovat

Кофе в зернах – это вероятность изготовить напиток с приемлемой крепостью, ароматом и вкусом. Так как исследовано, что во многом именно от качества помола зависят практически все вкусовые особенности напитка. Кофе в зернах – это самый правильный и наилучший выбор натурального «живого» продукта, который сохраняет все ценные качества и свойства кофейных бобов, а также гарантирует прекрасные вкусовые характеристики каждой заваренной чашечки кофе.

http://alfa-coffee.com.ua/g16432272-zelenyj-kofe-zernah/

128 Arnoevist Arnoevist | E-mail | Web | 18. června 2017 v 11:28 | Reagovat

Поисковики очень любят качественный контент. Главное, чтобы этот контент (статьи, обзоры, видео) решал задачи ваших пользователей. Поэтому необходимо размещать уникальные и полезные тексты, которые вы сможете заказать у seo-специалистов. А дальше все зависит от вас: чем чаще контент обновляется, тем лучше - <a href=http://blauni.com/art.php?id=167>Продвижение молодых сайтов</a>

129 BarryTib BarryTib | E-mail | 19. června 2017 v 18:25 | Reagovat

<a href="http://www.scuba-time.com/gallery/">http://www.scuba-time.com/gallery/</a>

130 FerminTulky FerminTulky | E-mail | 20. června 2017 v 11:26 | Reagovat

Скайп evg7773 Laminine LPGN ламинин и Онкология, рак и Мнение Докторов

131 MichaellAmida MichaellAmida | E-mail | Web | 21. června 2017 v 4:35 | Reagovat

<a href=http://zarabotok--doma.ru>Заработок дома</a>

Перейти на сайт   http://zarabotok--doma.ru

132 Prostitutkitus Prostitutkitus | E-mail | Web | Čtvrtek v 0:45 | Reagovat

In Nizhny Novgorod, many sexy girls on call. Prostitutes of Nizhny Novgorod will become queens for you.
Putany take care of themselves and professionally perform work. Girls are ready to satisfy sexual needs and fantasies.

The beauty of individuals is that, with their accessibility, girls are satisfied with cheers. Whores NN - live girls, for which are peculiar little pranks in sex. Individuals of Nizhny Novgorod work one-on-one with the client and as a couple.

 
Intimacy with prostitutes in Nizhny Novgorod is remembered, even the finicky customers are surprised. Girls can manage fingers and toys. For their hot fantasies - fetish services: role-playing games with dressing, mistress and more. Individuals of Nizhny Novgorod themselves get sexual pleasure, and this seriously raises the self-esteem of a man.

In Nizhny Novgorod, a girl is booked for a house or a room in a hotel. Unforgettable night in the room will relieve fatigue. In the catalog prostitutes with apartments in which it is pleasant to arrange leisure. When a girl is a sexual model, the place of intimate leisure does not matter.

Plan intimate leisure on the site online. On the prostitute's website for everyone: miniature, slim, thin and pyshechki. Ordering beauty at home and enjoying sexual games is not difficult. A clear and functional search for Putan will help you find a suitable prostitute. Services - in the catalog. Blowjob, classic, anal sex - at the level, with a mutual desire.

#harlot
#streetwalker
#doxy
#trollop

133 Altonlef Altonlef | E-mail | Web | Čtvrtek v 6:53 | Reagovat

專業光碟教學網站 http://xyz.net.tw/

134 RobertThamy RobertThamy | E-mail | Web | Čtvrtek v 14:11 | Reagovat

http://www.gagprincess.com/this-is-not-just-a-weird-photo-of-a-husky-thats-very-important-for-pet-parents-this-summer/

135 Jasoncah Jasoncah | E-mail | Web | Sobota v 9:47 | Reagovat

Вкуснейший экзотический плод - мангустин, стал настоящим открытием в диетологии!
Он содержит РЕКОРДНОЕ количество полезных веществ, стимулирующих активное жиросжигание и снижающих вес!
Сироп мангустина растопит до 10 кг жира за 2 недели!
Спаситесь от ожирения и сократите риск инфаркта, диабета и гипертонии на 89%.
Перейти на сайт: http://mangjoo77.mangoosteen.com/

136 uscsaseale uscsaseale | E-mail | Web | Sobota v 20:32 | Reagovat

iphone schutzhülle selbst gestalten iphone hülle designen http://www.kieagames.info iphone case erstellen iphone hülle gestalten schutzhülle für iphone original iphone hülle

137 mmmooonnea mmmooonnea | E-mail | Web | Neděle v 10:53 | Reagovat

http://kran-sharov.ru/              
производственные возможности и экономический рост
rerewtt

138 Annawab Annawab | E-mail | Web | Neděle v 16:44 | Reagovat

Секреты по рекламе бизнеса в instagram
Видео :  https://www.youtube.com/watch?v=5-bjwUrC9Cw
В данном видео показаны основные
способы     продвижение в инстаграм, как бизнеса, так и личных аккаунтов

139 FerminTulky FerminTulky | E-mail | Web | Neděle v 21:16 | Reagovat

Видео https://youtu.be/dnxmoWu8tEY - От этих неизлечимых медициной болезней я избавился благодаря Ламинину за 11 месяцев приема

140 Thailandi-Lef Thailandi-Lef | E-mail | Web | Neděle v 22:05 | Reagovat

Тайланд – красивая страна, которая притягивает туристов своей красивой фауной и флорой. На западе страны находится о. Пхукет, куда прибывает основная часть приезжих. Главное достоинство данного курорта – Андаманское море, вода в нём прозрачная, теплая, насыщенного бирюзового оттенка.
Самые крутые пляжи это Камала и Патонг. Для детского отдыха больше подойдет побережье Камала, поскольку он менее людный и шумный, рядом с ним тихо и спокойно. А пляж Патонг напротив не такой уж спокойный, вдоль побережья расположены магазины, дискотеки и клубы, но зато добраться до этого пляжа легко и просто. Хочется заметить, что на курорте нет навязчивых лоточников, помоек, гальки, что делает отдых более комфортным.
Достопримечательностей на Пхукете не так много, всего несколько храмов. Из развлечений нужно выделить подводное плаванье с аквалангом, позволяющее увидеть богатство подвожного мира. Пхукет также знаменит своими экскурсиями: заповедники Као Лак и Као Сок, сафари, верхом на слонах, всё это не оставит грустным ни одного отдыхающего. Более подходящее время для путешествия – с октября по апрель, в это время наиболее солнечно и температура более благоприятная.

Отдых в Паттайе

Курорт Паттайя по посещаемости не уступает Пхукету, но сильно отличается от него. Вода в море на основных пляжах в Паттайе весьма темная с мутной зеленоватой грязью, но неподалеку есть несколько не больших островков, где вода чистая и прозрачная. Добраться до острова можно на пароме, дорога занимает минут 50-60 в одну сторону. Однако все гродские пляжи в Паттайе битком людей, тяжело даже найти пустой лежак, в море почти никто не купается, все туристы только принимают солнечные ванны.
В противоположность Пхукету- Паттайя напртив насыщена достопримечательностями. Самые популярные и посещаемые – Большой будда и храм Истины. Помимо архитектурных красот, можно обратить внимание на крокодиловую или слоновью ферму. А самое важное, чем прославилась Паттайя это  шумные вечеринки. Удивительная улица Волкин Стрит настоящая визитная карточка города. На каждом углу здесь кабаки, дома терпимости, развлекательные мероприятия под открытым небом, шоу трансвеститов и многое другое.
Любителям шоппинга больше понравится здесь, чем на острове Пхукет, благодаря тому, что построено очень много торговых центров. Что касается еды, в особенности фруктов, здесь цены значительно ниже, а по ассортименту вообще не отличаются.

Отдых в Тайланде впечатляет отдыхающих на каждом курорте, это та самая страна, которую обязательно стоит посетить.
Источники:
http://marocauto.ma/forum/index.php?topic=655948.0;prev_next=prev
http://hotel-central.com.ua/video/3533702-otdyh-v-taylande/
http://www.photostranger.com/dostoprimechatelnosti-pattaji/

141 GeorgeKew GeorgeKew | E-mail | Web | Pondělí v 11:37 | Reagovat

A: we have our own factory
We can raise the lowest production price for you
Have professional design team, free design packaging and proofing
B: Full range of packaging
Kraft packaging, cardboard packaging, corrugated packaging, clear boxes,
gift box packaging, tube packaging、pillow boxes
C:Best quality
Strict control of each production process,
to ensure that all the packaging is not flawed
by http://www.packagingbox.org/

142 Prostitutki 17Enala Prostitutki 17Enala | E-mail | Web | Včera v 2:26 | Reagovat

<h1>Проститутки Киева</h1>
Фото проститутки https://plus.google.com/102911207558394426752/posts/PBF2MLd1dWk
<h2>Анкета проститутки</h2>
Возраст: 22
Рост: 170 см
Вес: 53 кг
Грудь: 3
1 час: 2 000 грн
2 часа: 4 000 грн
Ночь: уточняйте
Та, которая умеет угадывать ваши желания и превращать их в наслаждение! Хочешь воплотить свои сокровенные желания? Звони…
Территориально Центр

<h2>Советы от проститутки</h2>
Всё многообразие анкет, в которых только проститутки Киева предлагают вам самый широкий спектр интим услуг, чтобы ваш отдых принёс вам максимум удовольствия. Что бы каждая минута, проведенная в компании наших девушек, доставила вам как можно больше удовольствия. Наши путаны заставят отдохнуть и ваше тело и вашу душу, потому что в их лице вы найдёте и моральное удовлетворение от общения, и сексуальное удовольствие тела.

<h3>Смотреть Видео про проституток Киева</h3>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/XOUcPiwK17s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

вывод и ввод от Проститутки: Настоящий Джентльмен должен знать свое место в обществе, а дама - свое место.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama