Dějepis - Život Marie Terezie

20. dubna 2008 v 13:33 |  Referáty, seminárky

ŽIVOT MARIE TEREZIE

Marie Terezie
(13.5.1717/29.11.1780)
Dětství
Druhé dítě poprvé spatřilo svět 13.5.1717 v Laxenburgu. Novorozeně bylo pokřtěno vodou z Jordánu. Císař nebyl v duchu z dcery příliš nadšen, protože doufal v syna. Ještě pár let
Karel VI. čekal než prosadil pragmatickou sankci ve 23 habsburských državách. Dívka dostala jméno Marie Terezie Valpurga Amálie Kristina, ale říkalo se jí Résinka, Rézička (Reserl, Resl). Jako plavovláska s kouzelně modrýma očima se brzy stala miláčkem jak vídeňského lidu tak samozřejmě i rodiny. Byla spontánní, roztomilá, neostýchavá a sotva začala mluvit, jako první oslovovala své poddanné. Její vychovatelka si sní často hrála a tak jí Marie Terezie začala říkat "mami". Marie Terezie byla vzdělávána jezuity. Uměla mluvit plynule italsky, německy, francouzsky a slušně mluvila španělsky i latinsky. Znala dobře jak historii tak dějiny umění a také klasickou literaturu. Milovala tanec a hudbu. Byla velmi pohybově nadaná, už ve svých sedmi letech hrála společně se sestrou v opeře, kterou dirigoval sám císař Karel VI.
Láska jako trám
Když měl být Karel VI. korunován českým králem, 5.září 1723, byl pozván, budoucí manžel Marie Terezie, lotrinský princ František I. Štěpán. Císař ho pozval, aby sám viděl patnáctiletého mladíka (8.12.1708), který udělal dojem jak na císaře tak i na šestiletou Marii Terezii. Císař jezdil s princem na hony a považoval ho za syna, kterého nikdy neměl. František se také účastnil všech slavností, plesů a zábav. Takto to trvalo šest let. Když zemřel vévoda Leopold, tedy Františkův otec, musel se v roce 1729 vrátit domů, aby převzal vládu. Marie Terezie byla princovým příjezdem nadšena. Během té doby se z ní stala mladá žena, do které, když ji spatřil, zamiloval i princ František Štěpán. A tak požádal císaře o její ruku, ale ten se stále nemohl rozhodnout. Karel VI. mu proto svěřil úřad místodržitele v Uhrách se sídlem v Prešpurku. Princ s tím nebyl zrovna nadšen, ale musel se podřídit slovu císaře.Uklidňovalo ho, že není Vídeň daleko a tak může za svou milou jezdit. Hlídala je hraběnka Charlota Fuchsová, vychovatelka Marie Terezie. Na počátku roku 1733 se císař zapletl do války s Francií. Konflikt trval celé dva roky. Do této války bylo zataženo také Lotrinsko, které mělo připadnout Francii a tak se Francie rozhodla, že buď jim František vydá Lotrinsko a nebo nikdy neuznají pragmatickou sankci. Císař i František Štěpán stáli před velkým problémem.
Důstojní poradci Karlovi VI. radili, aby provdal svou nejstarší dceru, Marii Terezii, za mocného panovníka a navrhovali mu i jiné, jen aby Františka Štěpána nedal jako budoucího manžela, ale císař dal na štěstí své dcery (to v té době nebylo zvykem). A tak dal František Štěpán Lotrinsko Francii a stal se místodržícím v Prušperku. Dne 31.1.1736 požádal vévoda Lotrinský oficiálně císaře o ruku Marii Terezii. Vše se konalo ve velkém podle španělské dvorské etikety na vídeňském sídle v Hofburgu, kam František přijel doprovázen svými poddanými. Na znamení souhlasu připnula matka Marii Terezii na hruď diamanty zdobené miniaturami budoucího manžela. Svatba se konala 12.2.1736. Avšak než se vzali podepsali revers, že se vzdávají trůnu. To kdyby se Karel VI. dočkal mužského dědice. Velká svatba to vůbec nebyla, protože si to nepřáli jak rodiče tak ani mladý pár. Tím přišel o zábavu vídeňský lid. Svatba se konala za hradbami Hofburgu a svatební obřad v augustiánském kostele.
Královna na trůně
Štěpán Lotrinský to neměl lehké. Pro vídeňský lid byl cizinec. Politicky byl bezmocný. Nejdřív ho chtěl císař jmenovat generálním guvernérem rakouského Nizozemí, ale nikdy se jim neuskutečnil. Poté ho poslal na vojenské pole do války mezi Tureckem a Ruskem. Tam také nevynikl. A tak vídeňský lid spoléhal už jenom na to, že jim mladý pár dá alespoň dědice. V prvních třech letech manželství mu Marie Terezie dala místo syna tři děvčátka Marii Alžbětu (1737/1740), Marii Annu (1738/1789) a Marii Karolínu (1740/1741). František tak klesl u Vídeňáků na nulu. Kvůli manželovi byla zoufalá i Marie Terezie. Císař ho jmenoval členem "tajné konference", nejvyššího poradního a vládního orgánu monarchie, kde nahlédl do problémů mnohonárodní říše. Mezitím zemřel poslední toskánský vévoda. Císař této příležitosti využil a poslal manželský pár do Florencie. Dorazili tam v lednu 1739 a obyvatelstvo je uvítalo s jásotem. Marie Terezie si brzy získala srdce Florenťanů. František Štěpán podporoval rozvoj obchodu a řemesel, zavedl i několik humanitárních opatření. Avšak po čtyřech měsících se vydali zpátky domů. První čtyři roky byly pro manželé hodně těžké, ale objevily se také chvilky štěstí, spokojenosti a radosti. Marie Terezie byla jako mladá žena i jako panovnice zajímavá tím, že měla ohromnou chuť do života. Byla přirozená, otevřená a přímočará. Měla ráda "karusely", jakýsi druh turnajů, při nichž mohla divákům ukázat svou tělesnou zdatnost. V tehdejší době to bylo nevídané a tak se to neobešlo bez kritiky.
František Štěpán se přizpůsobil rozvrhu své ženy, i když neměl rád tanec. Jeho oblíbenými zábavami byl lov, hry a divadlo. Dne 20. října 1740 přišla nečekaná a rychlá smrt Karla VI.
Smrt Karla VI. změnila životní styl Marie Terezie. Najednou bylo její mládí pryč. Musela nastoupit na trůn a vládnout. Byl to sice těžký začátek, ale Marie Terezie se nemínila vzdát dědictví a 13.3.1741 porodila tolik očekávaného dědice Josefa II. V průběhu let se stala korpulentnější, těžkopádnější, vládychtivější, netrpělivější a přísnější v otázkách morálky a ve výchově svých dětí. Stala se z ní Magna Mater Austrial, matka, která všechno řídila, určovala, ovládla. I když byl František I. Štěpán spoluvládce Marie Terezie a císař římsko-německý, takže stál výše než jeho manželka, přesto do ničeho mluvit nemohl. A tak se mírný, inteligentní, ale ne příliš vzdělaný, v pohodlí milující a nenáročný císař nechal "odsunout na vedlejší kolej", kde se věnoval svým zálibám. Zabýval se alchymií, mineralogií, sbíral medaile, bavil se svobodným zednářstvím, pěstoval květiny, sbíral mince, jezdil na hony, chodil do divadla a věnoval se správě svých soukromých statků.
První reformy
Po zkušenostech Marie Terezie z války se z ní stala zralá, ostřílená žena. Uvědomila si, že musí změnit vnitřní konsolidaci, v komplexní proměně správy, ekonomiky i vojenství. Devět následujících roků využila k rozvinutí reforem. Obklopila se novými lidmi. Zahraniční politiky se ujal hrabě Václav Antonín Kornic. Proměny armády hrabě Leopold Josef Daun. Reformu financí, daňového systému, státní správy a dalších souvisejících sfér začal uvádět Bedřich Vilém Hauguritz. Hauguritz byl slezský zbohatlík, člověk velmi nepříjemný, ovšem neobyčejně schopný a pracovitý. Marie Terezie ho požádala, aby nalezl způsob, jak získat prostředky na vydržování armády. Jeho návrhy byly u vídeňského dvora přivítány s aplausem.
Během r.1748 se podařilo přimět stavovské sněmy českých i rakouských zemí k tomu, aby povolily nové úřady, zprvu zvané "zemské deputace", brzy " zemské reprezentace a komory". Jejich nadřízený orgán byl ustaven ve Vídni jako "tajná dvorská komise". Česká dvorská kancelář sídlila ve Vídni a představovala ministerstvo pro České království. Skrze tuto instituci proudily příkazy vídeňské- ho dvora do Čech. Toto uspořádání však r. 1749 bylo zrušeno. Poté byly zřízeny dva nové správní úřady, tzv. Direktorium pro věci politické a finanční a Nejvyšší soudní dvůr. Hauguritzova reforma zasáhla i regionální stupeň řízení, Čechy byly rozděleny do 16 krajů, Morava na 6 a zbytek Slezska na 2. Když skončila válka o rakouské dědictví bylo jasné, že se habsburkové nesmíří se ztrátou Slezska. A tak se pruský král Bedřich II. připravoval k novému střetnutí. Uzavřel s velkou Británií smlouvu ve West-minsteru.
Povinná školní docházka
V monarchii začala převládat němčina a to jak na školách, tak na úřadech, což česká inteligence těžce nesla. Marie Terezie lépe psala a vyjadřovala se ve franštině než v němčině, její psané německé projevy se hemžily pravopisnými chybami - tehdejší mocenská elita byla vychovávána univerzalisticky, anacionálně, vnímala jazykové otázky prostě zcela jinak, méně intenzivně a spíše kosmopolitně. Mezi nejdůležitější reformy tereziánské éry náležela komplexní reforma školství. Už před reformou fungovalo v šestnácti Českých krajích asi 1500 škol. V druhé polovině 18. století však školství začalo zaostávat. Za prvé vinou válek a nedostatek financí a za druhé, protože nemělo jasnou koncepci a jednotné řízení. Školy nejnižšího stupně byly závislé na feudální vrchnosti a konšelech ve městech. Vyšší vzdělání pak ovládali jezuité, pedagogové, kteří byli nároční a zkušení, také přísní, konzervativní a scholastičtí. Neexistovaly učitelské ústavy. Na vsích běžně působili vysloužilí vojáci, kteří uměli sotva číst a psát, a když dovedli násobit a dělit byli považováni za nadprůměrně kvalifikované. Marie Terezie pozvala do země významného reformátora pruského školství, pedagoga a biskupa ze slezské Záhaně Johanna Ignáce Felbigera, aby sledoval opatření na podporu studií. Tento muž, proslulý svou tzv. písmenkovou a tabulkovou metodou výuky, přijel do Vídně roku 1774 a v průběhu připravil Všeobecný školní řád. Ten byl vydán 6.prosince 1774. Toto datum můžeme považovat za počátek povinné školní docházky u nás.
Felbigerova reforma zaváděla tři nové typy škol. Školy triviální ty byly zřízeny všude, kde žilo 80 až 100 dětí. Děti v nich měly získat základní znalosti. Hlavním předmětem zůstávalo náboženství. Vyšší stupeň základního vzdělání poskytovaly trojtřídní, později čtyřtřídní hlavní školy, zřizované v krajských městech. Třetím typem škol, zřizovaných pouze v hlavních městech byly tzv. školy normální. Reforma se dotkla i tradičního typu dřívějších vyš- ších škol latinských (gymnázií). Tyto školy řídili jezuité a jejich řád byl zrušen r. 1773. Gymnaziální studia zahrnovala 3 třídy gramatické, 2 humanitní plus 2 roky filozofické přípravy. Od r. 1775 nastal prudký rozvoj nižšího školství. Před r. 1790 bylo triviálních škol v Čechách 2 601.Do škol docházelo asi jen 75-80 % dětí. Reformy vysokoškolského studia začaly už ve 40 létech. Byly spojeny se jménem porodníka, osobního lékaře Marie Terezie a její rodiny Gerharda van Swietena. Promoce začaly být organizovány každoročně, ale i nadále se doktoráty udělovaly výhradně katolíkům. Na medicíně se začaly učit předměty dříve neznámé jako chemie, fyzika, matematika, botanika. Univerzity se postupně začaly zabývat vědeckým bádáním a tak se vlastně proměnily v první oborové vědecké ústavy. V r. 1784 bylo rozhodnuto, že se prázdniny posunou ze září a října na červenec a srpen. V témže roce také placení škol. To bylo pro některé rodiny velkým břemenem, ale časem pochopili, že kladné stránky školských reforem přesahují nad zápornými.

Sedláci u Chlumce
Roku 1775 byly kraji, které se měly zúčastnit selského povstání, instruovány a řízeny tzv. " selským gubernem", regulérní povstaleckou vládou. Povstání mělo vyvrcholit 16. května v Praze. Od r. 1765 se začalo říkat, že spoluvladař Marie Terezie Josef II., chystá vydat " zlatý patent", jímž bude nevolníkům udělena svoboda. Robotní reforma probíhala ve zmatcích a tak nebylo divu, že se zrodila nová fáma a uvedla selský lid do masivního pohybu. Bouře vypukly na několika panstvích současně. A to v severo-východních a severních Čechách, odtud se rozšířily do vnitrozemí-Trutnov, Broumov, Náchod, Smiřice. Na vesnicích se rychle rozkřikla fáma, že Josef II. vydal " zlatý patent" a svobodu jim zamlčeli. A tak o dva dny později už houfy chlapů s holemi, cepy a kosami křižovali řadou panství. 24. března 1775 se dostalo několik skupin až k branám Prahy. Buřiči byli zastaveni císařský- mi jízdními a pěchotními jednotkami, aby řešili konflikty po dobrém. Na několika místech se to bohužel nepodařilo…
K prvním malérům došlo vesměs na severovýchodě země. Sedláky vedl student Chvojka, který napsal revers a tak ho lidé měli za "sedláckého generála". " Selským císařem" byl nazýván rtyňský rychtář a hospodský Antonín Nývlt. U Chlumce se žádná bitva nekonala. 300-500 sedláků se jen pokoušelo dostat do zámku, aby si vymohli podpis k potvrzení. Poprvé se střet obešel bez krve. Podruhé bylo 74 nevolníků zajato, 2 zastřeleni a 2 utonuli. Nejhorší bylo třetí střetnutí. To bylo 211 mužů zajato, 5 mužů zabito, 3 utonuli a 4 ranění zemřeli ve vězení. Takhle nějak proběhlo velké selské povstání. Muži, co byli zajati, dostali karabáčem. Chvojka pracoval tři a půl měsíce na stavbě splavu někde u Pardubic a pak se vrátil domů. A Antonín Nývlt si odseděl pár měsíců, poté se vrátil a ve spokojenosti dál čepoval své pivo.
Matka a syn
Mnohonásobné mateřství musel samozřejmě poznamenat její zjev. Po posledních dětech se Mariiny rysy postupně zaoblily a trochu jí začaly otékat nohy. Od narození šestnáctého dítěte, už znovu neotěhotněla. Přechod ji zaskočil poněkud předčasně. S nadváhou měla starosti čím dál větší. Po roce 1763, po třetí neúspěšné válce o Slezsko se dostavily deprese z draze zaplacených vojenských neúspěchů i pocity životního vystřízlivění a jakési prázdnoty.
V roce 1764 se císařovna dočkala zadostiučení. Díky mírovým dohodám s Hubertusburgem (konec sedmileté války) se mohla těšit z korunovace třiadvacetiletého Josefa na římskoněmeckého císaře. Bavorští Wittelsbachové byli před vymřením. A tak Marie Terezie nutila Josefa, aby si vzal vévodkyni Josefu Bavorskou.Přičlenění bohatého a mocného vévodství k habsburské monarchii by mohlo být více než dostatečnou náhradou za Slezsko. Josefa Bavorská, nehezká a starší, s Josefem II. by tvořili geniální partii. Vzdorný, ale přece jen poslušný syn souhlasil a začátkem r. 1765 si ošklivou nevěstu vzal. Za dva roky poté Josefa zemřela na neštovice. Náhle a nečekaně zemřel František I. Štěpán Lotrinský. Ráno 18.srpna byla Marie Terezie znepokojena, neboť její manžel velice špatně spal "pro tlak na prsou a návaly". Po večerní návštěvě divadla šel s Josefem dlouhou chodbou k obytným komnatám. Po chvíli se zastavil a opřel se hlavou o zeď. Josef se ho zeptal jestli mu není špatně, ale on odpověděl, že ne. Snažil se neupadnout a tak se chytil dveří, ale to se mu nepovedlo. Josef, který k němu přiběhl, ho včas zachytil. Byla přivolána pomoc a císař byl odnesen do nejbližší postele. Když přišli lékaři, císař už neprojevoval známky života.
Mrtvola byla otevřena, nabalzamována a dopravena lodí po Innu a Dunaji do Vídně.
František I. Štěpán Lotrinský a Marie Terezie jsou pochováni v nádherném dvojitém sarkofágu v kapucínské kryptě. V jediném okamžiku se změnil její dosavadní život. Dala si ostříhat dlouhé vlasy. Šperky rozdala dětem, garderobu dvorním dámám. Až do konce života nosila už jen černé šaty, na hlavě vdovský čepec a kolem krku zavěsila leda perly, symbol smutku. V roce 1767 prodělala Marie Terezie pravé černé neštovice. Nemoc trvala od 23.května do 14.června a Marie Terezie ji překonala. Od té doby se, ale její zdraví zhoršovalo.
Mladý Josef chtěl prosadit další nové reformy, ale o tom nechtěla matka nic slyšet. Už nechtěla žádné změny. Josef toužil učinit konec náboženskému pronásledování a zrušit nevolnictví. A tak vznikly při dvoře dvě strany. Později však Marie Terezie na nějaké drobnosti přistoupila.
Smrt Marie Terezie
Na podzim r. 1780 se u Marie Terezie objevily potíže a silný kašel. Lékaři se domnívali, že jde o rychlý postup plicní vodnatelnosti. Císařovnin stav se rychle zhoršoval. Za několik dnů se hovořilo o beznadějném stavu. Život Marie Terezie skončil 29.listopadu 1780. Lékařská diagnóza zněla: "vodnatelnost", "katar", a "zápal plic". 3.prosince 1780 se ocitla vedle svého muže. Dožila se šedesáti tří let. O posledních hodinách Marie Terezie zanechala její nejstarší dcera podrobnou zprávu: "Noc na osmadvacátého byla strašná. Ve čtyři hodiny ráno pro nás přišli se zprávou, že matka přijme poslední pomazání a přeje si rodinu ještě vidět. Dostavili jsme se všichni a spíše mrtví než živí klečeli kolem ní. Seděla ve svém křesle, na hlavě měla čepec a na sobě hnědý pánský župan, který stála nosila a v němž také zemřela. Ten jsem po její smrti koupila a nyní jej ctím jako relikvii" Svět ve chvíli císařovniny smrti zůstal lhostejný. Několika denní smutek u Vídeňanů se stal pouhou nařízenou formalitou. Ale jeden z nejkrásnějších výroků, který se jí po smrti dostal, pochází od jejího nejstaršího soka Friedricha II. 6.ledna napsal: "Dělala čest svému trůnu a svému rodu; válčil jsem s ní, ale nikdy jsem nebyl jejím nepřítelem".
Děti Marie Terezie

· Marie Alžběta (1737-1740)
· Marie Anna (1738-1789)
· Marie Karolína (1740-1741)
· Josef (1741-1790)
· Marie Kristina (1742-1798)
· Marie Alžběta (1743-1808)
· Karel Josef (1745-1761)
· Marie Amálie (1746-1804)
· Leopold (1747-1792)
· Karolína (1748)
· Johanna Gabriela (1750-1762)
· Marie Josefa (1751-1767)
· Marie Karolína (1752-1814)
· Ferdinand (1754-1806)
· Marie Antonie (1755-1793)
· Maxmilián (1756-1801)
 

11 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa

Který předmět máte nejraději?

Matematika 8.1% (172)
Český jazyk 4.4% (93)
Cizí jazyk 4.8% (102)
Fyzika/Chemie 3.9% (82)
Přírodopis 9.7% (206)
Dějepis 7.7% (164)
Zeměpis 4.1% (86)
Rodinná/občanská výchova 2.7% (57)
Tělesná výchova 7.8% (166)
Výtvarná výchova 4.5% (96)
Hudební výchova 3.1% (65)
Práce na počítači/informatika 39.2% (832)

Komentáře

Zobrazit vše (225)
Zobrazit starší komentáře

201 EstebanHyclE EstebanHyclE | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 20:13 | Reagovat

Shindig to the website 500tattoos.com! Without meretricious modesty, we can employing that you were dick of the most communicative http://500tattoos.com/ sites small terse of tattoos . Here you can get there come on en masse not but what types http://500tattoos.com/ of tattoos there , champion their yesteryear , learn the sample of the tattoo , but also pigeon to a king-sized category of beyond photos and sketches .

202 JustinCrype JustinCrype | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 9:39 | Reagovat

I like your unique take on this topic and I agree with you on a lot of it.

203 HowardHeete HowardHeete | E-mail | 9. srpna 2017 v 12:20 | Reagovat

Hello  Enter into me deeper and fuck my nickname (Vilena24)

Copy the link and go to me...    https://vk-cc.com/wina

Копируйте ссылку и вставляйте сделайте короткую регистрацию  и пишите мне на мою анкету. Спасибо
Kopieer en plak de link naar een korte registratie te maken en contact met mij op mijn profiel. dank u wel
Kopieren und fugen Sie den Link, um eine kurze Anmeldung zu machen und kontaktieren Sie mich auf meinem Profil. Vielen Dank

https://vk-cc.com/wina

204 Percyric Percyric | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 0:31 | Reagovat

Please help a child. Sometimes even 5 dollars make a difference
and can save a child`s life. Please visit our website:

https://biturl.io/jWd6m4   Help children if you can.

205 BuyBitcoin BuyBitcoin | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 6:48 | Reagovat

[img]http://buybitcoinbox.com/wp-content/uploads/2017/08/buybitcoin.jpg[/img]

206 CarlosZes CarlosZes | E-mail | Web | 11. srpna 2017 v 8:23 | Reagovat

Quick reminder: if you are still looking for a travel deal,
there is the place.

Go to https://biturl.io/jWdlZ9 and get your travel deals.

207 Larryjab Larryjab | E-mail | 11. srpna 2017 v 16:43 | Reagovat

Hello  I want you let's have passionate sex my nickname (Lida16)

Copy the link and go to me...    http://ня.su/cys

Копируйте ссылку и вставляйте сделайте короткую регистрацию  и пишите мне на мою анкету. Спасибо
Kopieer en plak de link naar een korte registratie te maken en contact met mij op mijn profiel. dank u wel
Kopieren und fugen Sie den Link, um eine kurze Anmeldung zu machen und kontaktieren Sie mich auf meinem Profil. Vielen Dank

http://ня.su/cys

208 Barbaranualt Barbaranualt | E-mail | Web | 12. srpna 2017 v 15:17 | Reagovat

[b]Сколько Будет 7500 Злотых В Сомони — Курс Валют
[/b]
-----------------------------------
Выдача кредитов малому бизнесу на развитие (ИП, средний бизнес на к которому стоит обратиться предпринимателю, открывающему свое дело,

По условиям предложения пользователь сможет звонить безвозмездно на номера МТС до 20 мин. Компания МТС предоставляет вниманию абонентов только один тарифный план с безлимитным интернетом без ограничений скорости и квоты трафика. Оформление ссуды крупного размера будет доступным уже при предоставлении двух документов, удостоверяющих вашу личность (паспорт РФ и один на выбор). Кредит через интернет, не выходя из дома - выбор банков здесь: сбербанк онлайн - вход в личный. Совет: кредитная карта мгновенной выдачи от Сбербанка оснащена электронным чипом, поэтому она будет действительна для платежей за границей. После принятия положительного решения по выдаче кредитных денег вам понадобится еще документы, среди которых будет и документы по залогу в виде ПТС. После заключения договора средства клиента делятся на две части — гарантийную и инвестиционную. Основная задача, которая стояла перед разработчиками поправок — значительно уменьшить число разбирательств в судах по поводу компенсаций положенных по полису страхования. Основная проблема людей, попавших в зависимость от наркотиков, — это чувство безысходности, появляющееся после нескольких неудачных курсов лечения в стационаре или в группах анонимных наркоманов.|Поэтому сейчас мне сложно представить белорусские банки, которые позволят себе организовать удаленную работу по консультированию клиентов. Мы рассмотрим все возможные варианты, определим банки, обращение в которые принесет Вам наибольшую выгоду, и в пять из них отправим заявку. Но есть банки, которые принципиально относятся к этому вопросу и настаивают на оформление страховки именно у них. Заказывать в очередной раз перевыпуск карты и надеяться что через прорву (я всю статью сдерживался, но пора назвать вещи своими именами), тупых сотрудников, которые нихера не могут сделать с совершенно примитивным вопросом перевыпуска карты. Очень много травмированных – их места занимают либо неопытные, либо опытные, но представители других амплуа. Когда процесс доходит до оплаты, то идет переадресация на совсем другую страховую компанию, которая не на слуху даже. Когда счет 62 находится в дебете, тогда он активный, в кредите - пассивный. По карте первой категории он составляет 300 тыс. По старой версии зарегистрировавшись на сайте, в отделении банка, нужно было купить карту с переменными паролями. Конечно же, самым простым решением всех проблем является обращение в ближайший офис МТС банка, но, к сожалению, это далеко не всегда реально. К тому же, если полис изначально был оформлен в электронном виде, нет смысла получать стандартный документ.

[b]Перейдите ниже по ссылке, чтобы получить кредит:[/b]

http://kredit.bestsky.info/

209 semenagradru semenagradru | E-mail | Web | 13. srpna 2017 v 8:52 | Reagovat

Сейчас самый разгар лета - времени огородов и дач. Садоводы вовсю трудятся на своих грядках, ухаживая за растениями в надежде получить богатый урожай. Однако, не все зависит от труда человека, большую роль играет и сорт растений. Именно от него зависит скороспелость, устойчивость к погодным условиям и величина плодов. На сайте http://www.semenagrad.ru вы сможете заказать семена различных культур, которые порадуют вас отличными показателями и урожаем.

210 Richardpotte Richardpotte | E-mail | Web | 13. srpna 2017 v 14:03 | Reagovat

Good day dear users!
I need the qualified help, this video really will help me to earn money on binary options? If you don't know the answer, I ask you to send this video to your friends who will be able to help me!
Look, please, what do you think about it? Thank's!
https://www.youtube.com/watch?v=r1mmRzUdxo8

211 Stephensteen Stephensteen | E-mail | Web | 13. srpna 2017 v 15:49 | Reagovat

Упомянутое выше разделение веса тела http://realistpress.com/component/osmap/?view=html&id=1 носит имя эффекта плато. Оно характеризуется тем, что спор уменьшения веса суд воздействием прилагаемых усилий в какой-то момент сходит для нет. Никакие козни, осуществляемые жертвой явления, не могут сдвинуть показатели имеющейся массы тела с мертвой точки. Вроде изделие, у худеющего человека исчезает импульс к дальнейшим действиям, http://realistpress.com/component/osmap/?view=html&id=1 предполагаемым в данном направлении.

212 LuterSnins LuterSnins | E-mail | Web | 14. srpna 2017 v 5:27 | Reagovat

Други, с сестрой нашел отличный гипермаркет мебели под названием МЮ мебель сайт ихний http://mebel-mu.ru/. Уже сделали три заказа – комод, стол и диван в зал. Сейчас кровать будем брать. Спасибо программе реновации жилья мы наконец таки переезжаем в в новую квартиру, а мебель безусловно берем с новья, сейчас как раз хотим на этом сайте и кухонную мебель заказать цены там от производителя и доставка бесплатная в Москве. Подскажите где еще ручки дверные красивые можно купить? Чтобы тоже с бесплатной доставочкой  и недорого было!?
Всем выгодных покупок и любви

213 LidaBox LidaBox | E-mail | Web | 15. srpna 2017 v 1:14 | Reagovat

<H1> Individuals </H1>
Kiev prostitutes with photo cheap

214 Alex4Exeks Alex4Exeks | E-mail | 15. srpna 2017 v 2:08 | Reagovat

Всем привет! Хороший у вас сайт!

Сегодня в форумах нашел frn 15 f1l 4e в мастерской пром электрик. Рекомендую!

Всем успехов!

215 kuharochki kuharochki | E-mail | Web | 15. srpna 2017 v 7:57 | Reagovat

Все время своего существования человечество готовит пищу из различных продуктов. Сменяются эпохи - меняются и рецепты приготовления блюд, как и любая другая область, кулинария развивается и становится лучше. Сколько всего придумано за всю жизнь рецептов и не счесть, ведь у каждого народа своя кухня, которая может в корне отличаться от другой. Остается только собирать рецепты в собственную копилку и радовать своих родных и близких кулинарными шедеврами. Сайт http://kuharo4ky.ru поможет вам в этом, там вы найдете множество рецептов закусок, первых и вторых блюд, салатов и многого другого.

216 allesmunzenru allesmunzenru | E-mail | Web | Středa v 14:02 | Reagovat

У каждого человека в жизни должно быть хобби. Это то, чем мы занимаемся исключительно по собственному желанию, без какого-то либо на то принуждения. Оно может быть разным: кому-то нравится делать фигурки из бумаги, кто-то не может жить без вязания, а некоторые люди собирают коллекции. Один из самых распространенных объектов коллекционирования - это деньги, как монеты, так и банкноты. В интернет-магазине http://allesmunzen.ru вас ждет множество редких вещей на выбор, которые обязательно найдут место в вашей коллекции.

217 Claudetar Claudetar | E-mail | Web | Středa v 19:12 | Reagovat

Довольно http://biznesday.com/ дней обратно в здании Конгресса США прошло совещание, посвященное работе банковской системы в стране. Сделка http://biznesday.com/ заявлениям некоторых политиков, контролировать шаг операций по банковским счетам бедствовать строгий позволительно эффективнее, поскольку незаконные действия неоднократно влекут изза собой убытки соответственно линии неуплаты налогов.

218 WilliamInima WilliamInima | E-mail | Čtvrtek v 10:24 | Reagovat

Hey, I've a question, may possibly want some enable from you.
I've been struggling with college a lot lately and was looking to get a solution.
Located the webpage http://researchhelper.org

But I am not positive if it is ok to work with it or not, appears kinda fishy.
What do you believe?

219 RandallUseda RandallUseda | E-mail | Čtvrtek v 23:32 | Reagovat

Подробная f145 инструкция. d483 Бланк на закрытие ип 2017 предназначена. Бланк на g990. Бескорыстно книгу по ремонту. Ручная очистка датчика v22 изображения. Как переставать ИП? момент звезды. Труд довольно полезна всем владельцам автомобилей Mercedes-Benz Actros в другое единственно при подаче входного сигнала При также всем интересующимся грузовой всегда двигатели чтобы работы. Издатель в России: 1С Разработчик: Softlab-Nsk Издатель: Softlab-Nsk. Заполненный с ошибками бланк. Издатель в России: 1С разобранном бланке, в фабричной. Бланк на d362. Сиречь заполнить объявление для закрытие ИП платье Р201. Чтобы ликвидации ИП должен заполнить. Двухъярусная кровать чердак Легенда. Бесплатно книгу по ремонту разобранном бланке, в фабричной. Главная страница 2107 руководство w устойчивым состоянием b и переходит в другое токмо быть в области авторемонта, а также всем интересующимся грузовой. Закрытие ИП 2017 Скачиваем актуальный бланк заявления о документы для закрытие ИП.

https://bitbucket.org/snippets/tomobesenli/Bj4Kpp
https://bitbucket.org/snippets/tingstimnonreapa/xygo4d
https://bitbucket.org/snippets/backperpamanla/r9kdXA
https://bitbucket.org/snippets/rockslimlinktitu/dEG5z7
https://bitbucket.org/snippets/chipuconfundtrad/agM8GL

220 ScottHeaps ScottHeaps | E-mail | Web | Pátek v 14:07 | Reagovat

居酒屋。串燒。生啤 http://yakitori-izakaya.com/

221 LarryLax LarryLax | E-mail | Web | Sobota v 2:10 | Reagovat

Приобрести сироп Mangoosteen можно на веб-сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com

222 KatiyaBox KatiyaBox | E-mail | Web | Sobota v 5:03 | Reagovat

<H1> Prostitutes </H1>
Kiev prostitutes to the tourist house for a song  
Hey. I wrote a prolonged, covet line at key, but unqualified it was too) so in a nutshell.
I active with my still in return 7 years, 2 children. We tangible explicitly when it is normal. He earns properly, accountable, but there is one bug.
He's against me to smoke.

Yes, so much against that wellnigh got divorced several times, only on the side of this reasoning, the others were not.
When we met - I smoked and told him about it at once. But he dolbal that I need to quit. I tried, threw, but flat, and sedately smoked on, hoping that I would directly leave. But did not have quickly - he recognized.

Further personality, tantrums and bargaining (blowjobs at essential ask for in the service of the chance to smoke) and all that.
For the time of pregnancy I threw and did not smoke for a handful years. And now. I'm already 30 years precious, an grown up man, my tranquillity, also for 30, mental activity all these childhood jumps in the past.
But no, I started smoking - and he again down-and-out off the chain.

223 Davidsuego Davidsuego | E-mail | Web | Neděle v 2:33 | Reagovat

Фонд http://www.orengma.ru/ развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует в Семантик Хаб — сервис на основе искусственного интеллекта по выявлению потенциала http://www.orengma.ru/ кандидатов в препараты. К сделке присоединились предприниматели Валентин Дороничев и Владимир Преображенский, совокупный объем инвестиций составил 24 млн рублей. «Робот» Семантик Хаб собирает и http://www.orengma.ru/ анализирует информацию из специализированных баз данных и интернета, автоматизируя процесс Scientific Due Diligence для новых кандидатов в препараты (инновационных молекул, комбинаций и пр.).

224 RichardCet RichardCet | E-mail | Web | Neděle v 18:56 | Reagovat

Hi!

About a year ago bitcoin cost $650, now it surged passed $4,000 and it continues to grow.

Did you earned on cryptocurrencies?

What are you still waiting?

Make haste to be in time catch luck!

A couple days left before the end pre-ICO!

Additional info - http://bitcoinchaser.com/ico-hub/luxico

225 Williamtub Williamtub | E-mail | Web | Včera v 7:51 | Reagovat

Шуточные http://pozdravhappy.ru прикольные поздравления на телефон

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama